function Wo_Ajax_Requests_File(){ return "https://yoo.social/requests.php" } function RunLiveAgora(channelName,DIV_ID,token) { var agoraAppId = '4de6acfb2f2a4fa4bead3b8183618716'; var token = token; var client = AgoraRTC.createClient({mode: 'live', codec: 'vp8'}); client.init(agoraAppId, function () { client.setClientRole('audience', function() { }, function(e) { }); let rand = Math.floor(Math.random() * 1000000); client.join(token, channelName, rand, function(uid) { }, function(err) { }); }, function (err) { }); client.on('stream-added', function (evt) { var stream = evt.stream; var streamId = stream.getId(); client.subscribe(stream, function (err) { }); }); client.on('stream-subscribed', function (evt) { var remoteStream = evt.stream; remoteStream.play(DIV_ID); $('#player_'+remoteStream.getId()).addClass('embed-responsive-item'); }); }

Tìm kiếm Bạn Bè ,kết nối Gia Đình và chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống

Xu hướng!

Người dùng đã tham gia

yacht rental price Dubai
Kishor Kumar
MAPS college
Phạm Như Thái
Albert Sullivan
Dawson Williams
n Greenway
Robert Richard

Tải ứng dụng di động

Tải Messenger

Chào mừng trở lại!

Chào mừng!

HOẶC
Không có tài khoản? Đăng ký