function Wo_Ajax_Requests_File(){ return "https://yoo.social/requests.php" } function RunLiveAgora(channelName,DIV_ID,token) { var agoraAppId = '4de6acfb2f2a4fa4bead3b8183618716'; var token = token; var client = AgoraRTC.createClient({mode: 'live', codec: 'vp8'}); client.init(agoraAppId, function () { client.setClientRole('audience', function() { }, function(e) { }); let rand = Math.floor(Math.random() * 1000000); client.join(token, channelName, rand, function(uid) { }, function(err) { }); }, function (err) { }); client.on('stream-added', function (evt) { var stream = evt.stream; var streamId = stream.getId(); client.subscribe(stream, function (err) { }); }); client.on('stream-subscribed', function (evt) { var remoteStream = evt.stream; remoteStream.play(DIV_ID); $('#player_'+remoteStream.getId()).addClass('embed-responsive-item'); }); }

Tìm kiếm Bạn Bè ,kết nối Gia Đình và chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống

Xu hướng!

Người dùng đã tham gia

PREPC SOLUTION
shoes and shop
ThePark ThePark
kmxysepftf kmxysepftf
Ricwin Net
Scintilla kreations
cmi aditya
Sarutobi026 Sarutobi026

Tải ứng dụng di động

Tải Messenger

Chào mừng trở lại!

Chào mừng!

HOẶC
Không có tài khoản? Đăng ký